Varularm

Varularm består av larmbågar vid in- och utgångar i kombination med anordningar (etiketter, brickor, keepers osv.) som fästs på själva varorna. Om en obetald vara flyttas ut ur butiken kommer butikens varularmssystem att slå larm. Varularmsanordningarna avaktiveras/avlägsnas av personalen vid kassan i samband med betalning.

Ett effektivt varularm sänder en stark signal som hjälper till att förhindra stölder från början. Om en tjuv försöker sig på det, varnar butikens varularmssystem personalen för att tjuven kan stoppas.

Nordic Retail är en mångårig och erfaren distributör av varularm från Checkpoint Systems, världens största leverantör av varularm, som hjälper 65 % av detaljhandelskedjorna världen över att minska svinnet med hjälp av varularmslösningar.

Problem med svinn?

Varför ha varularm?

Det finns många anledningar till varför en butik behöver varularm för sina varor, men gemensamt för alla är behovet av att minska svinnet.

Svinn kan orsakas av flera faktorer:

  • Kunder som av misstag lämnar butiken med obetalda varor.
  • Kunder som avsiktligt lämnar butiken med obetalda varor (snattare).
  • Anställda som gör misstag eller begår bedrägerier
  • Leverantörer som gör misstag eller begår bedrägerier
  • Administrativa fel eller bedrägerier

 

Kundandelen är den överlägset största källan till svinn, eftersom cirka 50 % av alt svinn är kundrelaterad. Lösningen på detta är varularm i kombination med uppmärksam och professionell personal. varularm förhindrar inte snatteri, men gör det mycket svårare. Dessutom sänder varularm en stark signal som har en förebyggande effekt.

Larmanordningar

Nordic Retail erbjuder ett brett utbud av lösningar för att säkra varor och motverka svinn. I det följande kan du läsa om de vanligaste typerna av anordningar (larmtyper) som finns inom området för varularm.

Brickor (hard-tags)

Inom varularm är “brickor” (även kallade “hard-tags”) en typ av anordning av hårdplast som används på alla slags varor.

Eftersom anordningen består av en liten plastbit med en nål är den särskilt lämplig för att fästas på tyg och är därför bra för att säkra kläder. Varularm med brickor används därför ofta på textilvaror, t.ex. skjortor, byxor, jackor, väskor, skor, hattar osv. När varularmsbrickorna väl är fastsatta är de extremt svåra att bryta av utan att skada föremålet. Men om de appliceras och avlägsnas på rätt sätt lämnar de inga spår efter sig.

Nålen trycks genom produktens tyg och på baksidan sätts nålen in i hålet på brickan. Brickan hålls på plats av nålen så att nålen inte kan dras ut igen och brickan avlägsnas från produkten utan att först låsa upp brickan med en detatcher. Om varan tas ut ur butiken med brickan påslaget kommer butikens varularmssystem att slå larm.

Larm för blisterförpackning (autopeg)

Inom varularmsområdet är en “autopeg” en typ av larm som placeras på produkten genom det hål på blisterförpackningen som är gjort för att hänga upp produkten på en pinne.

Efter applicering av autopeg kan produkten med autopeg fortfarande hängas upp som vanligt.

Autopeg är svår att ta bort, men lätt för personalen att ta bort med en avaktiverare. Om artikeln med autopeg tas ut ur butiken kommer butikens varularmssystem att slå larm.

Spindlar (spiders)

Inom varularmsområden är en spindlar en typ av larm som med sina långa armar sveper in sig runt ett föremål och låser det hårt runt föremålet så att det inte kan avlägsnas.

Spindlar är bra för produkter vars form eller storlek gör det svårt att säkra dem med andra typer av varularm.

Det är möjligt att förlänga eller dra åt spindeln så att den sitter tätt runt lådan och inte kan vridas av utan att spindeln låses upp med en detatcher. I det runda blocket i mitten av spindeln finns ett larm. Om du klipper av ett av de långa banden på spindeln, ljuder ett högt och genomträngande larm.

Om spindeln avlägsnas från butiken kommer butikens varularmsystem att slå larm.

Kabellås (cable locks)

Inom varularmsområdet är ett kabellås en typ av larm som är format som ett hänglås.

Den fästs på produkten genom ett hål eller på ett trångt ställe där den inte kan avlägsnas utan att först låsas upp med en detatcher.

Om banden skärs av på ett kabellås ger det ett högt larm. Om produkten tas ut ur butiken med ett kabellås påslaget kommer butikens varularmsystem att slå larm.

Flaskförsegling (bottle safer)

Inom varularm är “flaskförsegling” (även kallade “bottle safers”) en typ av anordning som används på alla typer av flaskor för att se till att flaskan inte öppnas och att flaskan inte stjäls.

När en flaskförsegling väl har fästs på en flaska är det extremt svårt att ta bort den utan att förstöra flaskan eller använda en detatcher. Om produkten tas ut ur butiken med flaskförseglingen påslagen, slår butikens varularmssystem larm.

Behållare (keepers)

Inom varularmsområdet är keepers en typ av plastlåda i vilken produkten är låst så att den inte kan stjälas.

Keepern är tillverkad av genomskinlig plast och utformad så att varorna i behållaren är lätta att känna igen. Keepern med produkten inuti kan därför lätt ställas ut på en hylla.

Keepers finns i flera storlekar och är idealiska i situationer där du vill säkra varorna men där det är svårt att använda andra typer av varularmsanordningar för att säkra varorna på grund av deras form eller förpackning.

När varorna har placerats i keepers kan keepers enkelt låsas med hjälp av en detatcher som endast personalen har tillgång till. Det är mycket svårt att bryta upp keepers utan detatchern. När produkten köps är det lätt för personalen i kassan att öppna keepern med samma detatcher.

Om keepern inklusive innehållet tas ut ur butiken, larmar butikens varularmsystem.

Etiketter (labels)

Den klassiska etiketten för varularm kan användas för många typer av varor. varularmsetiketter finns i alla möjliga storlekar, former och utföranden.

Det finns en varularmsetikett som passar alla behov. Den finns i olika utföranden, så den är mer eller mindre synlig. Den finns också med olika typer av lim, så den kan användas på många olika material och ytor. Varularm med användning av etiketter är det vanligaste sättet att säkra varor med varularm.

Alla varularmsetiketter har ett mycket starkt klister, vilket gör dem mycket svåra att ta bort. När etiketten väl har satts på en produkt är det inte meningen att den ska kunna plockas av igen. Istället avaktiveras etiketten på köpstället med lämplig avaktiveringsutrustning och därefter lämnas etiketten avaktiverad på varan när kunden lämnar butiken med varan.

När du fäster varularmsetiketter på varor i butik finns det ett antal överväganden och försiktighetsåtgärder att tänka på för att säkerställa att du får det mest effektiva resultatet av din varularm. Du kan läsa mer om dessa överväganden och regler nedan. Alla dessa överväganden och regler kommer att vara en standarddel av de råd vi ger dig här på Nordic Retail när du börjar arbeta med varularm. Vi hjälper dig att välja rätt typer av etiketter som är bäst lämpade för att säkra dina varor, och vi ger dig och din butik en grundlig utbildning i hur man bäst applicerar varularmsetiketter på de specifika typer av varor som du vill säkra med varularm.

Teknologier

AM vs. RF

När det gäller att skydda dina produkter med varularm finns det i princip två huvudtekniker: AM-varularm och RF-varularm.

Den största skillnaden mellan de två typerna av varularm har att göra med frekvensen på den signal som används.

  • AM står för Acousto Magnetic och dessa typer av varularmsanordningar arbetar vid 58 KHz, vilket innebär att en signal sänds ut 58 000 gånger per sekund. Det är lågfrekventa radiovågor.
  • RF står för radiofrekvens och dessa typer av varularm arbetar vid 8,2 MHz, vilket innebär att en signal skickas ut 8 200 000 gånger per sekund. Det är högfrekventa radiovågor.

 

Skillnaden låter som mycket, men den har faktiskt mycket liten betydelse för varularmen och dess prestanda. Båda typerna av varularm har använts i stor utsträckning under många år och båda typerna av varularm har visat sig vara effektiva när det gäller att skydda varor mot svinn.

Den största skillnaden mellan de två typerna av varularm är att AM varularm förbrukar mycket mer ström än RF varularm. AM varularm kommer därför att bli dyrare på lång sikt på grund av höga driftskostnader. Dessutom finns det bara ett relativt litet antal varularmsanordningar (etiketter, brickor, keepers osv.) som fungerar för AM- varularm jämfört med RF- varularm. För RF- varularm finns det många fler typer av enheter.

Därför har Nordic Retail valt att sälja enbart RF- varularm för att våra kunder ska få ut mesta möjliga värde av sin varularm.

Larmbågarna

En larmbåge är inte bara en larmbåge

Ett system med varularm består av larmbågar vid in- och utgångar i kombination med anordningar (etiketter, brickor, spindlars osv.) som fästs på själva varorna. Läs mer om larmbågarna här. Nordic Retail är alltid redo att ge dig råd om varularm.

Olika räckvidd

Varularms larmbågar skiljer sig från varandra på ett antal parametrar. Det viktigaste är larmbågarnas individuella räckvidd, vilket påverkar hur många larmbågar du behöver för att täcka en viss butiks utgång effektivt, samt hur nära larmbågarna måste stå varandra vid utgången.

Med/utan kundräkning

Vissa typer av larmbågar för varularm kan fås med en extra funktion för kundräkning. Detta innebär att varularm och kundräkning, som normalt sett är separata uppgifter som kräver separat utrustning, finns i en integrerad lösning. Detta är vanligtvis en frivillig extra tjänst, om det anses nödvändigt.

Med/utan reklamskyltning

Vissa typer av larmbågar för produktsäkerhet finns med en display som kan visa stillbilder eller till och med videor. Detta är en möjlig informationskanal från butiken till kunderna som gör det möjligt för butiken att informera om nya erbjudanden och produkter eller ändrade öppettider. Butikens varularm tjänar alltså mer än bara säkerhetsändamål. Skärmarna på larmbågarna kan också användas som reklamutrymme som kan säljas till leverantörer. Detta kan bidra till att skapa ytterligare inkomster för butiken och eventuellt finansiera investeringen i varularm.

Estetiskt uttryck

De olika typerna av larmbågar har dessutom olika estetik som kan användas aktivt för att antingen

  • Dölja att det är larmbågar.
  • Göra larmbågarna synliga för att uppmärksamma besökarna om att butiken är skyddad med varularm.
  • Inkludera varularms larmbågarna som en extra, attraktiv aspekt av butikens utformning.

 

Testning av larmbågarna

Hela varularmssystemet är beroende av att larmbågarna fungerar och är aktiva. Det är därför viktigt att larmbågarna testas regelbundet. Butikstjuvar upptäcker om en butiks varularm inte fungerar, och butiken kan då få problem med svinn som lätt kunde ha undvikits. Nordic Retail rekommenderar att alla larmbågar testas dagligen (t.ex. före öppettider). Testet är enkelt att utföra med hjälp av ett testkort.

Varje morgon, innan butiken öppnar, förs kortet till var och en av butikens larmbågar. Om larmet går igång fungerar larmbågarna (och därmed butikens varularmssystem) som avsett.

Hur fungerar det?

Detatchers och avaktiverare

Om du har etiketter till varularm används en avaktiverare. Om du har andra anordningar (t.ex. flaskförseglingar, spindlar, brickor osv.) till varularm används en avtager. På Nordic Retail erbjuder vi grundlig utbildning i användningen av olika varularmsanordningar – inklusive avtagning och avaktivering.

Beroende på vilken typ av varularmsanordning som används (etiketter, brickor, keepers etc.) används antingen detatchers eller avaktiverare när varularmsanordningarna avlägsnas från varorna i kassan. Om etiketter används för att fästa varorna används en avaktiverare. Om andra anordningar (t.ex. flaskförseglingar, spindlar, brickor osv.) används för att säkra varorna, används en detatcher.

När du får ett Nordic Retail varularmssystem installerat i din butik kommer installatören att instruera dig om hur du avlägsnar och/eller avaktiverar de varularmsanordningar som ska användas i butiken.

Viktigt om detachers

För alla typer av varularmsanordningar (utom etiketter) måste du ta bort anordningarna från dina varor i försäljningssituationen. Avlägsnandet sker med en detatcher.

Detatchers är ett fristående instrument som ökar flexibiliteten i kassörens arbete. Man måste dock alltid se till att de inte placeras på platser där de kan tappas bort eller där icke-anställda kan få tag på dem och ta bort varor från produkterna. Om detta sker går hela syftet med varularm förlorat.

Nordic Retail rekommenderar att taggen placeras hos kassörskan och integreras i deras rutiner. På så sätt vet man alltid var köparen befinner sig och man ser också till att man alltid kommer ihåg att varularmsanordningarna alltid avlägsnas från produkten vid köptillfället, så att det inte uppstår olyckliga situationer där varularmsanordningen slår larm trots att kunden har betalat för produkten.

Viktigt om avaktiverare

Avaktiveringsenheter för varularm kan inte transporteras, men kommer alltid att finnas i betalningslådan. Detta beror på att de måste ha en fast kraftkälla. Personalen avaktiverar varularmsetiketter som är fästade på varor genom att flytta varorna med etiketten nära avaktiveraren (max. 10 cm mellan etiketten och avaktiveraren). Den avaktiverade etiketten lämnas sedan kvar på varan som kunden tar med sig ut ur butiken.

Om ett föremål flyttas förbi avaktiveringspunkten och har en annan varularmsanordning än en etikett (t.ex. en brick), kommer dessa inte att avaktiveras.

Emellertid kommer avaktiveraren att upptäcka att det finns en annan typ av varularmsanordning än en etikett på produkten, och avaktiveraren kommer därför att ge ifrån sig ett kort ljud för att uppmärksamma personalen på att ta bort varularmanordningen med en detatcher.

Avaktiveraren placeras vid kassan inom räckhåll för kassörskan och integreras i kassörskans rutiner, liksom detatcheren. Avaktiveraren kommer att finnas precis bredvid produktskannern i kassan, så att varularmsetiketten automatiskt avaktiveras när produktens streckkod passerar förbi produktskannern vid köpet. På så sätt blir avaktiveringen inte en extra tidskrävande uppgift, eftersom avaktiveringen sker av sig själv som en del av personalens normala verksamhet.

Rullar med oanvända varularmsetiketter får aldrig placeras nära avaktiveringsapparaten, eftersom etiketterna kan avaktiveras oavsiktligt och bli oanvändbara om de kommer i för nära kontakt med avaktiveraren. Om detta sker finns det en risk för att butikens varularm ger falskt förtroende och inte fungerar i praktiken.

Varor med varularmsetiketter bör aldrig placeras nära avaktiveringsapparaten (om inte varorna ska säljas och därmed avaktiveras), eftersom etiketterna på varorna också kan avaktiveras och varorna därmed inte längre är skyddade.

TÄNK PÅ: När du avaktiverar varularmsetiketter ska du hålla dem inom 10 cm från avaktiveraren. Vid större avstånd kan det hända att avaktiveringen inte sker korrekt.

Vad bör man vara uppmärksam på?

Fästning av etiketter

Varularmsetiketter finns i alla former, storlekar och utföranden. Det finns en typ av etikett som passar alla behov. De kommer med olika utseenden, så att de är mer eller mindre synliga. De finns också med olika typer av klister, så att de kan appliceras på många olika material och ytor. Vi är redo att ge dig råd om dina specifika behov.

Fästning av etiketter: alltid på samma ställe på produkten.

Det är viktigt att alltid placera varularmsetiketter på samma ställe på produkten. Detta bör överenskommas mellan kollegorna och fasta rutiner bör upprättas. På så sätt vet kassörskan alltid var han/hon ska leta efter etiketten när han/hon ska ta bort den från kassan. På så sätt undviker du att kunden lämnar butiken med varor som fortfarande har en aktiv varularmsetikett. Personalen kan till exempel komma överens om att en varularmsetikett alltid placeras precis under streckkoden, så att alla vet var de ska titta när den ska avaktiveras.

Fästning av etiketter: inte på metall

Varularmsetiketter innehåller metalldelar som inte får komma i direkt kontakt med annan metall, annars förlorar varularmsetiketterna sin funktion. För varor som är tillverkade av metall eller som har metall i förpackningen är det därför viktigt att se till att varularmsetiketterna appliceras på en del av varorna som inte är tillverkade av metall. För sprayburkar för hårprodukter eller deodoranter ska varularmsetiketter till exempel placeras på plastlocket i toppen.

Fästning av etiketter: så långt det är möjligt på själva produkten.

Om möjligt ska varularmsetiketter alltid fästas på själva produkten och inte på en del av produktens förpackning. Om varularmsetiketten endast finns på ytterförpackningen och produkten lätt kan tas bort från förpackningen är det lätt för tjuvar att undvika att bli upptäckta genom att lämna förpackningen och gå därifrån med produkten, och fördelen med att ha varularm går förlorad. När det gäller parfymer som är förpackade i kartonger bör du till exempel sätta varularmsetiketten på själva flaskan i kartongen.

Fästning av etiketter: dubbel märkning

Det kan vara frestande att sätta mer än en varularmsetiket på varor för att ge dem ett “extra skydd”. I de allra flesta fall räcker det dock att sätta en etikett på varje produkt. Ju fler etiketter som finns på en vara, desto mer uppmärksamhet måste kassapersonalen ägna åt att avaktivera allt innan kunden kan lämna butiken. Detta kan leda till olyckliga situationer om det är svårt att hitta och avaktivera alla etiketter och butikens varularmssystem slutar med att slå larm trots att kunden har betalat.

Fästning av etiketter: inte runt hörn

Varularmsetiketter tål inte att böjas eller knäckas hårt. Det gör att de går sönder och hindrar dem från att skydda produkten. Sätt därför inte varularmsetiketten över produktens hörn/kanter. Etiketten kan dock lätt böjas, t.ex. längs flaskans kurva.

Fästning av etiketter: nära streckkoden

Om det är meningsfullt kan det vara fördelaktigt att placera varularmsetiketter så nära streckkoden på produkten som möjligt (utan att täcka streckkoden på produkten). Detta gör det lättare för kassapersonal att upptäcka etiketten och få den avaktiverad vid köpet.

Fästning av etiketter: Kom ihåg detta när du fäster

Om en etikett på rullen har en röd eller blå prick betyder det att tillverkaren har förklarat att etiketten inte fungerar under kvalitetskontrollen. Varularmsetiketten med prick ska inte användas. Resten av etiketterna på rullen är fortfarande okej.

Vi är redo att ge dig råd

Kontakta oss

Har du fler frågor om varularm? Då är du välkommen att kontakta Nordic Retail för en kostnadsfri diskussion om alternativen och dina specifika behov. Våra key account managers har många års erfarenhet inom varularm och är alltid redo för en kopp kaffe och en pratstund.

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor